REGULAMIN

     REGULAMIN PRZYJMOWANIA DAROWIZN PRZEZ FUNDACJĘ BAZYLISZEK POMOC SAMOTNYM MAMOM

                                                                            §1 Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Bazyliszek Pomoc Samotnym Mamom z siedzibą w Lublinie, . ul. Lubartowska 30/4, 20-085 Lublin, wpisana jest do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Świdniku , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0001097457, NIP:9462738940, REGON 528225575 (zwana dalej Fundacją), może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.
 2. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych lub darowizn usług.
 3. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.
 4. Przekazane darowizny nie podlegają zwrotowi.

                                                                             §2 Darowizny rzeczowe i usług

 1. Do odbioru darowizny rzeczowej lub usług, uprawnione są członkinie zarządu Fundacji lub osoby upoważnione przez Zarząd.
 2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej lub usług na rzecz Fundacji, należy zgłosić pisemnie lub e-mailowo na adres Fundacji lub adres email: bazyliszek.pomocsm@wp.pl
 3. Termin i miejsce przekazania darowizny oraz warunki transportu, zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją a darczyńcą, dopiero po potwierdzeniu przez Fundację zgody na przyjęcie darowizny.
 4. Darczyńca jest zobowiązana do podania wartości przekazywanych rzeczy lub usług. Jeżeli darczyńca nie poda wartości, ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
 5. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją a darczyńcą.

                                                                              §3 Darowizny pieniężne

 1. Wpłaty darowizn w postaci środków pieniężnych, można dokonać:
  • Przelewem bankowym na rachunek bankowy Fundacji nr 07 8741 0004 2001 3004 2000 0010,
  • w formie gotówkowej za pokwitowaniem wydanym przez Zarząd lub osobę upoważnioną.
 2. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy, w tytule przelewu bankowego należy wpisać: "Darowizna na cele statutowe Fundacji Bazyliszek Pomoc Samotnym Mamom .
 3. Fundacja jest uprawniona do dokonywania zbiórek za pośrednictwem właściwych podmiotów, takich jak zrzutka.pl czy siepomaga.pl. W takich sytuacji wpłata jest dokonywana za pośrednictwem operatora wskazanego w §3 ust. 1 pkt.).

                                                                               §4 Cele statutowe Fundacji

 1. Dokonane darowizny zostaną przekazane na działalność statutową Fundacji.
 2. Zgodnie z § 13 statutu Fundacji, celami statutowymi są:

-Stosowania w stosunku do kobiet i matek zasady równego traktowania w prawie i praktyce jego stosowania, w życiu społecznym i politycznym oraz w rodzinie;

-Ochrony i respektowania praw dziecka wychowywanego w środowisku rodzinnym, rodziny pełnej i niepełnej;

-Zrównania praw obojga rodziców w celu osiągnięcia najwyżej pojętego dobra dziecka poprzez zmiany przyjętej obyczajowo interpretacji prawa, pomijającej rzeczywiste równouprawnienie matek i żon w sferze rodzinnej;

-Przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i matek oraz ich wykluczeniu społecznemu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy;

-Promowania równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i matek;

-Przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym w szczególności przemocy wobec kobiet, matek i dzieci;

-Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym, w szczególności kobietom, matkom i dzieciom;

-Umożliwienia kobietom i matkom dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej oraz psychologicznej;

-Edukacji, w szczególności w zakresie przestrzegania praw kobiet, matek i dzieci przez powołane do tego celu instytucje;

-Kształtowania pozytywnego i prawidłowego wizerunku rodziny, w tym zmiany negatywnych wzorców społecznych i kulturowych, umiejscawiających jednego z rodziców, jako osobę drugoplanową w procesie wychowywania dzieci oraz podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej socjalizacji poprzez środki masowego przekazu, wydawnictwa i publikacje;

-Przeciwdziałania ubóstwu wśród matek samotnie wychowujących dzieci;

-Profilaktyki i promocji zdrowia w społeczeństwie, w tym szczególnie w odniesieniu do kobiet i matek;

-Budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz tworzenia warunków do zwiększenia aktywności kobiet i matek w sferze społecznej, ekonomicznej i politycznej;

-Prowadzenia dialogu społecznego z organami władzy publicznej oraz instytucjami zajmującymi się problematyką przeciwdziałania przemocy i patologiom społecznym, dostępem do wymiaru sprawiedliwości, działaniami na rzecz dzieci oraz równego statusu kobiet i mężczyzn;

-Integracji społecznej.

-Pomocy prawnej osobom lub organizacjom, których działalność obejmuje cele wymienione w

Punktach 1-13.

                                                                                   §5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Bazyliszek Pomoc Samotnym Mamom z siedzibą w Lublinie, ul. Lubartowska 30/4, – dane jak wyżej.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, za pomocą poczty elektronicznej na adres: bazyliszek.pomocsm@wp.pl oraz pisemnie na adres Fundacji.
 3. Dane osobowe dokonującej darowizny, przetwarzane są na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy(darowizny),
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. wywiązanie się z obowiązków prawnych, w tym rachunkowych i podatkowych przez Fundację,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy darowizny.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wpłaty darowizny.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym została dokonana darowizna oraz w celach archiwalnych.
 6. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Fundacją, w szczególności w zakresie działań IT.
 7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez administratora, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile konkretne prawa znajdą zastosowanie.
 8. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania wpłaty darowizny.
 10. Na podstawie zebranych danych osobowych, administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie.

                                                                                                        §6

 • Regulamin obowiązuje od dnia 25, kwietnia 2024 r.

                                                                                                                                                      Podpis członka/ów zarządu 
                                                                       REGULAMINI ZARZĄDU FUNDACJI 

                                                                BAZYLISZEK POMOC SAMOTNYM MAMOM

                                                                               Postanowienia ogólne:

Zarząd Fundacji Bazyliszek Pomoc Samotnym Mamom w Lublinie jest organem wykonawczo-zarządzającym Fundacji:

 • kieruje całokształtem działalności Fundacji
 • działa na podstawie statutu oraz niniejszego regulaminu,
 • zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Fundacji,
 • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • za swoją pracę odpowiada przed Fundatorem Fundacji.

                                                                                             Zarząd:

1/ Zarząd wybierany jest przez Fundatora Fundacji, w sposób przewidziany w Statucie Fundacji

2/ W skład zarządu wchodzą: Prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz, rzecznik.

3/ Kadencja zarządu trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Fundatora Fundacji, zgodnie ze Statutem

4/ Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków zarządu pochodzących z wyborów, to może być powołany członek zarządu zgodna ze Statutem.

5/ Do realizacji programów i prowadzenia swoich spraw Fundacja może prowadzić biuro zatrudniające pracowników, powołuje dyrektora odpowiadającego przed Zarządem i Fundatorem Fundacji.

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu /chyba, że statut stanowi inaczej/

                                                                                    Zadania zarządu:

- uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, - uchwalanie regulaminów,

- sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

- podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów, - przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji oraz dotacji,

- występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją,

- tworzeniu i znoszeniu filii Fundacji lub innych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz czynności dotyczących likwidacji Fundacji,

- ustalanie potrzeb i wielkości wolontariatu w Fundacji oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych na nagrody dla pracowników,

- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz realizowanie celów statutowych,

- posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Kworum stanowi dwóch członków Zarządu.

4. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieniu wszyscy członkowie Zarządu minimum 3 dni przed jego terminem w sposób pisemny lub z wykorzystaniem technicznie dostępnych środków porozumiewania się na odległość.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zasady wynagradzania Zarządu określa Fundator.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

                                                               Kompetencje i obowiązki Zarządu:

 • przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów
 • proponowanie zmian w statucie Fundacji,
 • udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.

                                                                                Zebrania zarządu:

 • zebranie Zarządu zwołuje prezes bądź osoba przez niego upoważniona,
 • w zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy zarządu, upoważnione przez nie osoby z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Zarządu,
 • z posiedzeń zarządu sporządza się protokół, który zawiera porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii (protokół podpisują Prezes i sekretarz.
 • Zarząd prowadzi rejestr uchwał,
 • uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum),
 • w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa,
 • na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym,
 • w razie konfliktu interesów Fundacji z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole,
 • w przypadku niezastosowania się członka Zarządu do wymogów zapisów statutowych, zarząd jest obowiązany dla dobra Fundacji wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu.

                                                     Obowiązki osób pełniących funkcje w Zarządzie:

 • prezes Fundacji kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Fundację na zewnątrz, w przypadku jego nieobecności funkcję tę sprawuje wiceprezes lub osoba wyznaczona przez prezesa
 • sekretarz organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu,
 • skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Fundacji,
 • członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu oraz regulaminów.
 • Rzecznik fundacji jest statutowym, niezależnym od innych organów i niezawisłym w swojej działalności organem ochrony fundacji, który działa na podstawie Statutu.

                                                                                    Znaki fundacji

Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Fundacji.

Członkowie pełniący funkcje w zarządzie posługują się pieczątkami imiennym.

Postanowienia końcowe:

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

Regulamin obowiązuje od 28 kwietnia 2024 r.

                                                                                 Podpis członka/ów zarządu