Wnioski /wymagane dokumenty


                                                    Skorzystaj z pomocy Fundacji

Stało się coś złego? Jesteś w trudnej sytuacji? Nie masz się, do kogo zwrócić, ani za co żyć? Jesteś ofiarą przemocy albo masz kłopoty z dziećmi? Skorzystaj ze wsparcia – sprawdź, jak je uzyskać.

                                                                  Kto może skorzystać?

Osoby z polskim obywatelstwem, które mieszkają i przebywają w naszym kraju.

Uchodźcy

Obywatele Ukrainy, które mieszkają i przebywają w naszym kraju

              Pomoc fundacyjną mogą dostać osoby i ich rodziny, których dotyczy:

ubóstwo,

sieroctwo,

bezdomność,

bezrobocie,

niepełnosprawność,

długa lub ciężka choroba,

przemoc w rodzinie,

handel ludźmi,

macierzyństwo lub wielodzietność,

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

trudności w integracji – jeśli jesteś cudzoziemcem i masz w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku z określoną sytuacją (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach),

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, na przykład pożar, lokalna powódź, wypadek,

klęska żywiołowa lub ekologiczna.

                                                            Co musisz przygotować?

Jeśli chcesz dostać pomoc, opowiedz pracownikowi fundacji o swojej trudnej sytuacji. Przygotuj:

dokument potwierdzający twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny),

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego książeczkę zdrowia,

dokumenty, które poświadczają twoje dochody:

decyzję, na podstawie której dostajesz Pomoc

rentę,

emeryturę,

świadczenie przedemerytalne,

zasiłek przedemerytalny,

emeryturę pomostową,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

uposażenie w stanie spoczynku,

rentę socjalną,

800+

Zasiłek rodzinny

Zasiłek wychowawczy

Zaświadczenie z gminy o korzystaniu z innych pomocy społeczno-fundacyjnych

dowód, że dostajesz świadczenie: ostatni odcinek renty, emerytury lub podobne dokumenty,

zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia, które dostajesz, bo jesteś:

zatrudniony,

pracujesz na umowę zlecenia, umowę o dzieło lub umowę agencyjną,

dokumenty, które potwierdzają stopień niepełnosprawności, czyli orzeczenie o:

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności),

całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji (orzeczenie lekarskie orzecznika ZUS),

całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarskie orzecznika ZUS),

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

inne dokumenty (zależnie od sytuacji twojej i rodziny), które mogą mieć wpływ na prawo do świadczeń, na przykład:

zaświadczenie lub oświadczenie o okresie zatrudnienia (okresach, za które płacono składki na ubezpieczenie społeczne, oraz o okresach nieskładkowych),

decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,

zaświadczenie z urzędu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, szkole wyższej, na kursach,

decyzja

uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną,

utracie statusu osoby bezrobotnej,

przyznaniu lub odmowie przyznania (wznowieniu, wstrzymaniu, utracie, pozbawieniu):

prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

świadczenia szkoleniowego,

stypendium,

dodatku aktywizacyjnego,

oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,

decyzja ZUS o ustaleniu kapitału początkowego,

dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne – jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub jesteś rolnikiem,

decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne,

oświadczenie o stanie majątku,

dokumenty, które określają twój status – jeśli jesteś cudzoziemcem,

inne dokumenty, o które poprosi pracownik fundacji .

Jeśli nie złożysz wymaganych dokumentów lub oświadczeń – nie dostaniesz świadczenia.

                                                                    Co musisz zrobić

Złóż wniosek drogą e-mail: bazyliszek.pomocsm@wp.pl.

O pomoc dla ciebie może też wystąpić:

twój przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzice, jeśli nie masz 18 lat),

inna osoba, jeśli się na to zgodzisz.

Fundacja może ci przyznać pomoc, o ile się na to zgodzisz.

Pamiętaj o RODO twoje dane będą przetwarzane przez fundacje.