Wydarzenia

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dyskryminacja ze względu na płeć

Dyskryminacja ze względu na płeć - wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uniemożliwienie jednej z płci przyznania bądź korzystania na równi z drugą płcią z praw człowieka i podstawowych wolności w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym, obywatelskim i innych.

Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą Unii Europejskiej zapisaną w Traktatach i uznaną w art. 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Artykuł 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wymaga, aby Unia dążyła, we wszystkich swoich działaniach, do eliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn.

Przemoc na tle płciowym lub przemoc skierowana przeciwko kobiecie pozostaje jednym z największych wyzwań naszego społeczeństwa i jest głęboko zakorzeniona w nierówności płci. Pozostaje ona wciąż rzadko zgłaszana i pomijana, zarówno w UE, jak i poza nią.

W 2023roku minęło 28 lat od przyjęcia przez 189 państw, w tym Polskę, Deklaracji Pekińskiej. W przyjętym podczas Czwartej Światowej Konferencji w sprawach Kobiet dokumencie rządy zobowiązały się do tego, by respektować równe prawa i ludzką godność kobiet i mężczyzn, a także pozostałe cele i zasady zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz Powszechną Deklarację Praw Człowieka i inne międzynarodowe akty dotyczące praw człowieka, w szczególności Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz Konwencję o prawach dziecka, jak również Deklarację o likwidacji przemocy wobec kobiet oraz Deklarację o prawie do rozwoju.

Jak funkcjonuje system wspierania dziecka i rodziny?

Wsparcie rodziny jest niewątpliwie jednym z priorytetów w działalności polityki społecznej. Jej celem jest postęp społeczny i optymalizacja życia. Rodzina jest podstawą społeczeństwa. To bowiem od jej kondycji i odpowiedzialności osób tworzących ją zależy, jak będą funkcjonować w społeczeństwie jej członkowie, wymaga ona zatem szczególnej ochrony. Jak funkcjonuje system wspierania dziecka i rodziny? 

Wsparcie rodziny jest niewątpliwie jednym z priorytetów w działalności polityki społecznej. Jej celem jest postęp społeczny i optymalizacja życia. Rodzina jest podstawą społeczeństwa. To bowiem od jej kondycji i odpowiedzialności osób tworzących ją zależy, jak będą funkcjonować w społeczeństwie jej członkowie, wymaga ona zatem szczególnej ochrony. Jak funkcjonuje system wspierania dziecka i rodziny?

Ochrona prawna dziecka i rodziny

Rodzina jest podstawowym środowiskiem funkcjonowania i rozwoju dziecka. Wartość rodziny jest więc wartością bezcenną. Dobrej rodziny w procesie wychowania i wzrastania dzieci nie jest w stanie zastąpić nikt. Właśnie dlatego polityka państwa oraz wszelkie działania instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych nakierowane są na pomoc udzielaną rodzinie i w rodzinie. Wiele aktów prawnych określa ich prawa.                          Prawa rodziny i prawa dziecka przede wszystkim określa natomiast Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

Najważniejszym dokumentem, który określa prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Stanowi ona zobowiązanie tego, że państwo podejmie programy i działania na rzecz dzieci zmierzających do wyeliminowania ubóstwa oraz przemocy. Zapewnia ona, że na rzecz równych szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci zostały podjęte określone działania. Konwencja określa nie tylko prawa dziecka, ale również prawa i obowiązki rodziców oraz państwa wobec dzieci w sferze pomocy dziecku i rodzinie.

Ale nie jest to jedyny dokument, warto również zapoznać się z innymi.

  • Deklaracja Praw Dziecka – uchwalona przez Zgromadzenie Ligi Narodów w 1924 roku, zwana też Deklaracją Genewską,
  • Deklaracja Praw Dziecka – proklamowana przez zgromadzenie ONZ w 1959 roku, była rozszerzeniem Deklaracji Genewskiej,
  • Europejska Strategia na Rzecz Dzieci – opublikowany w 1995 roku dokument, określający modelowy zakres ochrony prawnej dziecka, jaki powinien obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich UE,
  • Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci – uchwalona w 1996 roku, stanowiąca zbiór zasad obowiązujących w państwach członkowskich UE w ramach ochrony praw dziecka.