Konto  07 8741 0004 2001 3004 2000 0010

KRS 0001097457

NIP 9462738940

REGON  528225575

                Bazyliszek   

Pomoc Samotnym Mamom  

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Najważniejsze obszary naszej działalności

Ochrona kobiety w ciąży-samotnie wychowujących dzieci. 

W przestrzeganiu zatrudnienia, kobiet w ciąży, kobiet wychowującym samotnie dzieci    

Pomoc naukowo techniczna 

 • reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem:
 • działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.

Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.

 1. Wspieranie edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności tworzenie warunków zapewniających pełny rozwój ich zdolności
  i talentów, poprzez wspieranie wszelkich inicjatyw edukacyjnych, kursów szkoleniowych, jak i dbanie o polepszanie warunków materialnych
  i potrzebnych pomocy dydaktycznych.

Prawa człowieka i edukacja

 1. Wspieranie edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, zwłaszcza kobiet w ciąży. 
 2. Przed wykluczeniem społecznym w Polsce 
 3. Państwa‑Strony podejmują działania mające na celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych, zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji. 

Oto nasza historia

Cel, dla którego powołałem Fundacje jest społeczny użyteczny, zgodny z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności takim jak: ochrona zdrowia, rozwój  nauki, oświata i wychowanie, opieka i pomoc społeczna. Oznacza, że wymienione w ustawie, a przywołane wyżej cele, są podane w statucie Fundacji . Fundacja została założona w roku 2023, Jej fundatorem jest Sebastian Sołdrek 40 letni obywatel Polski. Widząc trudną sytuację wielu polskich rodzin, został założycielem Fundacji ,,Bazyliszek ''. Aby wspierać polskie rodziny.  

KAŻDA POMOC NA WAGĘ ZŁOTA

Jest dla nas oczywiste  że polityka oderwała się od etyki, a ,,człowiek,  który w każdym swym postępku zdecydował się przestrzegać zasad dobra, musi nieuchronnie zginąć wśród tylu, którzy nie są dobrymi.''


2

KRAJE

POLSKA

UKRAINA 

1

ZAKOŃCZONE PROJEKTY

-OTWARCIE FUNDACJI

-PROGRAM REWITALIZACJI  SKWERU 

2

OCHOTNICY

 

1

WSPIERANE OSOBY 
Aktualne projekt

- zbiórka na budowa przedszkola na 60 dzieci 
-program rewitalizacji - skwer dla dzieci z dzielnicy Lubartowskiej 30 
Projekt przyjęty do Urzędu Miasta Lublin, projekt dzielnicowy poz. 88 ,,Skwer'' D29 koszt projektu 74650 zł 
Do zatwierdzenia przez Radnych Miasta Lublin- Śródmieście 
-zbiórka na paczki żywnościowe , ubraniowe
-zbiórka na wyremontowanie i zakup mebli dla czworga dzieci 

CO DALEJ?

Wspieraj naszą misję


Fundacja Bazyliszek Pomoc Samotnym Mamom od swojego powstania w 2023 roku zajmuje się  udzielaniem wsparcia i pomocy matkom żyjącym bez mężów. Organizacja zapewnia praktyczną i emocjonalną pomoc, a także pomoc finansowa tym, którzy stracili mężów. Fundacja stara się także uświadomić problem wdowieństwa i potrzebę pomocy osobom , które straciły mężów.  

Zostań wolontariuszem terenu !

Chodź na słówko 

                                                                       Tłumaczy  Albert Moniakowski 

Konkurs  

Prześlij nam swój rysunek: moje miasto, moje wakacje, mój ulubiony ogród, mój wymarzony dom, moja przyroda
Najlepsze rysunki otrzymają nagrodę. 
Przedział wiekowy do 0-12 lat. 
Wyślij nam go na dres : bazyliszek.pomocsm@wp.plLublin 

 Nigdy nie jest za późno na bosy spacer przez deszcze. Na ważną      rozmowę w kałużach. na wiatr i najlepsze wiersze. Nie znudzą się  skołysania w trawach, chmurą przymglone. Kurtyny drzew lekko      śpiących znowu dadzą się ponieść.                                                                                                                                                                       Szeptem dźwięku zdumiewa dywan kwiatów i łąk. Kamień               zmęczony ziewa skamieliną koronki. Sunie  echo wąwozem. Dech w bezczasie szeleści. Wyłowione zdumienie w ramie świata się       mieści .                                                                                                                                                                                                                            Płynie życie, jak zwykle, między nocą. Przez gwiazdy. To się   zjawia,  to niknie. szyje z nas krajobrazy. Raz się budzisz, raz  toniesz we śnie, co jak matka głaszcze.  Zobacz ile się zdarza  w twym baśniowym teatrze.                                                                             Autor: Mateusz Wieczorek  ,,Inny''   

Statut Fundacji

                                     BAZYLISZEK POMOC SAMOTNYM MAMOM                                        

§ 1

Fundacja pod nazwą ,,Bazyliszek Pomoc Samotnym Mamom '', zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Sebastian Sołdek ,zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Kutnik w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Chopina 9/5, dnia 04.05.2023r. Działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niemniejszego statutu.

                                                                                                    § 2

Fundacja jest apolityczna

Fundacja posiada osobowość prawną

                                                                                                    § 3

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej                                                                                                                                                                                                                        § 4

Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.

                                                                                                    § 5

Siedzibą fundacji jest miasto Lublin

                                                                                                    § 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny Pracy  i Polityki Społecznej zwany dalej "Ministrem".

                                                                                                    § 7

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

                                                                                                    § 8

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

                                                                                                   § 9

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

                                                                                                   § 10

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

                                                                                                    § 11

Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw nie może zatrudniać pracowników. Działalność Fundacji mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia.

    §12

1. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, biura, zakłady, filie, a także przystępować do spółek innych fundacji.

2. Fundacja może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Rozdział II

Cele i formy działania

Celem Fundacji są działania na rzecz:

§ 13

 1. Stosowania w stosunku do kobiet i matek zasady równego traktowania w prawie i praktyce jego stosowania, w życiu społecznym i politycznym oraz w rodzinie;
 2. Ochrony i respektowania praw dziecka wychowywanego w środowisku rodzinnym, rodziny pełnej i niepełnej;
 3. Zrównania praw obojga rodziców w celu osiągnięcia najwyżej pojętego dobra dziecka poprzez zmiany przyjętej obyczajowo interpretacji prawa, pomijającej rzeczywiste równouprawnienie matek i żon w sferze rodzinnej;
 4. Przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i matek oraz ich wykluczeniu społecznemu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy;
 5. Promowania równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i matek;
 6. Przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym w szczególności przemocy wobec kobiet, matek i dzieci;
 7. Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym, w szczególności kobietom, matkom i dzieciom;
 8. Umożliwienia kobietom i matkom dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej oraz psychologicznej;
 9. Edukacji, w szczególności w zakresie przestrzegania praw kobiet, matek i dzieci przez powołane do tego celu instytucje;
 10. Kształtowania pozytywnego i prawidłowego wizerunku rodziny, w tym zmiany negatywnych wzorców społecznych i kulturowych, umiejscawiających jednego z rodziców, jako osobę drugoplanową w procesie wychowywania dzieci oraz podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej socjalizacji poprzez środki masowego przekazu, wydawnictwa i publikacje;
 11. Przeciwdziałania ubóstwu wśród matek samotnie wychowujących dzieci;
 12. Profilaktyki i promocji zdrowia w społeczeństwie, w tym szczególnie w odniesieniu do kobiet i matek;
 13. Budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz tworzenia warunków do zwiększenia aktywności kobiet i matek w sferze społecznej, ekonomicznej i politycznej;
 14. Prowadzenia dialogu społecznego z organami władzy publicznej oraz instytucjami zajmującymi się problematyką przeciwdziałania przemocy i patologiom społecznym, dostępem do wymiaru sprawiedliwości, działaniami na rzecz dzieci oraz równego statusu kobiet i mężczyzn;
 15. Integracji społecznej.

16.Pomocy prawnej osobom lub organizacjom, których działalność obejmuje cele wymienione w

Punktach 1-13.

§ 14

1. Fundacjia realizuje swoje cele poprzez:

a) podejmowanie działań zmierzających do stosowania przez wymiar sprawiedliwości rzeczywistych narzędzi egzekwowania praw i obowiązków rodziców wobec dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń stojących w sprzeczności z interesami dziecka.;

b) podejmowane działań zmierzających do upodmiotowienia dziecka poprzez uwzględnienie wysłuchanie i realizację potrzeb emocjonalnych.;

c) propagowanie tolerancyjnych postaw w życiu rodzinnym, wspierających uwarunkowania prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci, ze szczególnym naciskiem na uwzględnienie roli obojga rodziców w trudnych, konfliktowych sytuacjach rodzinnych;

d) udzielanie porad osobom pokrzywdzonym, w szczególności kobietom i matkom;

e) prowadzenie działalności informacyjnej propagującej znajomość przepisów prawa rodzinnego, cywilnego i karnego;

f) organizowanie osobom pokrzywdzonym pomocy prawnej, psychologicznej i innej specjalistycznej;

g) towarzyszenie kobietom i matkom w rozprawach sądowych, kontaktach z ojcem, organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości;

h) czynny udział przedstawicieli Fundacji, jako organizacji społecznej w sprawach cywilnych i karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych;

i) organizowanie szkoleń, spotkań, porad, wydawanie publikacji i poradników;

j) monitorowanie istniejącego prawa, jego stosowania, wprowadzanych zmian, prezentowanie stanowiska, występowanie do instytucji strażniczych, stanowiących i stosujących prawo;

k) prowadzenie badań i analiz w sferach objętych celami Fundacji a także wspieranie takich badań i upowszechnianie ich rezultatów;

l) współpracę z innymi osobami, instytucjami i organizacjami przy realizacji celów statutowych;

m) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom pokrzywdzonym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym poprzez darowizny, zapomogi, świadczenia w ramach pomocy społecznej i świadczenia niefinansowe;

n) opracowywanie i prezentowanie ekspertyz i raportów prawnych i psychologicznych;

o) prowadzenie działalności o charakterze opiniującym i doradczym.

2. Fundacja może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

Rozdział III

Organy Fundacji

§ 15

1. Organami Fundacji są:

a. Fundator 

b. Zarząd Fundacji

§ 16

Do kompetencji Fundatora należy:

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz wyznaczenie funkcji członkom Zarządu.

2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

3. Fundator pozostaje członkiem Zarządu Fundacji.

§ 17

Zarząd

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 osób, wliczając osobę Fundatora.

Członków Zarządu powołuje Fundator w drodze uchwały na pięcioletnią kadencję.

Fundator w drodze w/w uchwały powołuje Prezesa Zarządu Fundacji oraz wskazuje funkcję, którą sam będzie pełnił w Zarządzie Fundacji spośród funkcji Wiceprezesa Zarządu Fundacji albo członka Zarządu Fundacji.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora.

4. Na pisemny wniosek członka Zarządu złożony Fundatorowi ustaje jego członkostwo w Zarządzie.

5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Fundację. Wszelkie umowy z członkami zarządu zawiera Fundator lub pełnomocnik powołany uchwałą przez Fundatora.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

- uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, - uchwalanie regulaminów,

- sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

- podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów, - przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji oraz dotacji,

- występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją,

- tworzeniu i znoszeniu filii Fundacji lub innych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz czynności dotyczących likwidacji Fundacji,

- ustalanie potrzeb i wielkości wolontariatu w Fundacji oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych na nagrody dla pracowników,

- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz realizowanie celów statutowych,

- posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Kworum stanowi dwóch członków Zarządu.

4. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieniu wszyscy członkowie Zarządu minimum 3 dni przed jego terminem w sposób pisemny lub z wykorzystaniem technicznie dostępnych środków porozumiewania się na odległość.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zasady wynagradzania Zarządu określa Fundator.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 19

W przypadku Zarządu 3-osobowego Fundacji do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

W przypadku Zarządu 2-osobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

W przypadku Zarządu 1-osobowego oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu .


Rozdział IV

Majątek Fundacji i gospodarka finansowa

§ 20

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 100zł (sto złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 21

Źródłami powstania majątku Fundacji są:

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne

c) wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z majątku Fundacji, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Fundacji,

e) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, zlecenia usług,

f) inne źródła.

ROZDZIAŁ V

Połączenie z inną fundacją

§ 22

1.Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje w drodze uchwały Fundator.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator w drodze uchwały.

§ 25

Środki finansowe i majątek Fundacji, po zakończeniu likwidacji, przeznaczone zostaną na cele wskazane przez Fundatora, związane z celami Fundacji.

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

                                                        KRS 0001097457     Lublin 2 kwietnia 2024 

Nasz projekt budowy nowoczesnych ,,Przedszkoli'' 

Nasi Darczyńcy 

                                                                                              PODZIĘKOWANIA                                                                                              Z głębi serca pragnę wyrazić najszczersze podziękowania dla Firm, za wsparcie, które zechcieli Państwo nam udzielić. Dzięki Państwa hojności i zaangażowaniu, nasze przedsięwzięcie stało się możliwe i zyskało nową jakość.  

Prezes Fundacji 

 Bazyliszek Pomoc Samotnym Mamom 

Sebastian Sołdrek 

IdeaShirt

Zapraszamy na stronę sklepu

https://ideashirt.pl

                   

                                OSTRZEGAMY PRZED OSZUSTAMI !!!                      Szanowni Państwo! Ostrzegamy przed oszustami podającymi się za wolontariuszy i pracowników Naszej Fundacji. To nie są nasi pracownicy! Nasi pracownicy i wolontariusze nie zbierają datków bezpośrednio od indywidualnych osób i nie odwiedzają prywatnych domów w celu                pozyskiwania środków.                                                                                                     Wszelkie informację o zbiórkach i programach dostępne są na stronie.